Aanbod

Pittige verandervraagstukken, fusies, vastgelopen samenwerkingen en grootschalige participatiesessies. Jubelprojecten en soms hoofdpijndossiers. Vank ondersteunt organisaties bij:
 • het inrichten van veranderprocessen
 • het in kaart brengen en verbeteren van het gespreksklimaat
 • het vergroten van de samenhang tussen gesprekken 
 • het vergroten van het rendement van afzonderlijke gesprekken

Kenmerkend voor de Vank-aanpak: het gaat hierbij niet alleen om de spannende, strategische sessies met de top, maar juist ook om gesprekken in de dagelijkse praktijk. Vank adviseert je graag hoe je meer rendement haalt uit elk afzonderlijk gesprek en hoe je de samenhang verbetert tussen alle gesprekken en overleggen die je in je organisatie voert. 

Staat jouw organisatie voor een impactvolle verandering?

Inrichten veranderproces

Staat jouw organisatie voor een impactvolle verandering? En vervul jij daarin de rol van aanjager, bijvoorbeeld als leider, change manager of communicatieprofessional? Dan helpt Vank je graag om mensen in beweging te krijgen. Hoe? Met een aansprekend veranderverhaal en een veranderprogramma waarin interactie en betrokkenheid centraal staan. In goed overleg en nauwe samenwerking richten we samen een participatief proces in voor het maken van plannen, het creëren van beweging en het realiseren van doelen.

Opdrachten samen realiseren

Werkvormen

Appreciative inquiry

Appreciative inquiry gaat uit van de constructieve kracht van het collectief. Vank laat je kennismaken met interventies om je vraagstuk positief en constructief te onderzoeken. Door je thematiek te bekijken in termen van kansen en mogelijkheden, kunnen jullie wegblijven van problemen en belemmeringen. Met als resultaat: meer betrokkenheid, meer energie, een gedeeld ideaalbeeld en een gezamenlijke, actiegerichte procesaanpak. Bestel de pdf ‘Appreciative inquiry in het kort’.


Diner pensant

Een diner pensant is een ideale manier om een complex, fundamenteel vraagstuk in goed gezelschap nader te onderzoeken. Om kennis en ervaringen te delen en nieuwe ideeën en inzichten op te doen in een bijzondere setting. Tijdens een heerlijk diner is er openheid voor ieders inbreng; even geen discussies en pogingen om de ander te overtuigen, vanavond staat de dialoog centraal. Vank ondersteunt met gedegen voorbereiding, een scherpe vraagstelling, een briefing aan de tafelheren en -dames, nauwgezette afspraken met de keuken, een goede gespreksflow en (visuele) verslaglegging.


Future search

Als je organisatie te maken heeft met nieuwe of sterk veranderende omstandigheden, dan wil je daar natuurlijk zo slim mogelijk bij aansluiten. Tijdens een future search buig je je drie opeenvolgende dagen met een brede selectie belanghebbenden over de vraag hoe je dit het beste doet. Jullie gaan op zoek naar gemeenschappelijkheid (common ground) en gaan na hoe eigen verantwoordelijkheid (zelforganisatie) bevorderd kan worden. De future search voert jullie van strategische keuzes tot een concrete actieplanning. In slechts een paar dagen tijd creëer je enthousiasme, energie en motivatie en beweeg je van onderzoeken naar concrete stappen. 

Vank helpt in de voorbereiding met het interviewen, selecteren en briefen van de deelnemers en zorgt ervoor dat het searchproces goed verloopt.

Bestel de pdf ‘Future search in het kort’


Kampvuurgesprek

Een kampvuurgesprek is de ideale gespreksvorm als je een besluit moet nemen en er zeker van wil zijn dat je de stem van alle betrokkenen kent – ook de tegengeluiden. Een kampvuurgesprek volgt vaste rituelen, afkomstig uit verschillende culturen. Het is een geweldige methode om heel bewust en met volledige aandacht tot besluiten te komen.

Vank helpt je met het formuleren van een scherpe vraag, het effectief voeren van de dialoog – van aftrap tot afronding – en het creëren van een veilig gespreksklimaat. Dat laatste is enorm belangrijk, want alle gesprekspartners worden nadrukkelijk uitgenodigd om ieder hun eigen standpunt te laten horen. Als je ieders inbreng tot je genomen hebt, kun je een weloverwogen besluit nemen en alle deelnemers, en degenen die er niet bij waren, voorzien van een heldere terugkoppeling. 


Klantarena of spiegelgesprek

Wil je weten wat je klanten echt van je dienstverlening vinden? Vraag het ze! Laat Vank een of meerdere arena’s of spiegelgesprekken organiseren waarin jouw klanten (burgers, patiënten, …) je dienstverlening bespreken en analyseren. Dat kan best confronterend zijn, maar bovenal levert het je waardevolle inzichten op die je kunt gebruiken voor verbeteracties. 
Ook als je nieuwsgierig bent naar wat je medewerkers vinden van het management of de koers die je vaart, is een arena of spiegelgesprek een interessante manier om kennis op te doen.


Open space

De open space-aanpak is uitermate geschikt voor het oplossen van een complex en toekomstgericht vraagstuk door een grote groep deelnemers die normaal gesproken geen of weinig contact met elkaar hebben. De deelnemers vormen met elkaar een netwerk vanuit hun passie voor het onderwerp en worden gemotiveerd daarbinnen zelforganiserend te werk te gaan. Hun inspiratie en werklust bepalen de uitkomst van je vraagstuk, maar het begint natuurlijk met een duidelijke vraagstelling die voor alle betrokkenen van belang is. Vank helpt je bij het formuleren daarvan en zorgt voor een goed verloop van het proces.


Wereldcafé

De belangrijke thema’s handel je niet in de waan van de dag af. Daarover wil je je intensief buigen en vanuit verschillende perspectieven ideeën uitwisselen. Vank helpt je om dit te organiseren. Met prikkelende vragen worden de gesprekspartners uitgenodigd en uitgedaagd om hun kennis en standpunten voor het voetlicht te brengen. Heldere en actiegerichte verslaglegging zorgt ervoor dat jullie direct verder kunnen met alle waardevolle input.

Scan van het gespreksklimaat

People talk. Maybe not to you, but they definitely talk. Ook in jouw organisatie wordt de hele dag gepraat. En lang niet al die gesprekken vinden plaats in jouw bijzijn. Misschien heb je wel een idee van wat er besproken wordt en hoe effectief die gesprekken zijn, maar weet je precies welke toon de muziek heeft? 
 
Met een scan van het gespreksklimaat laat Vank zien hoe er in jouw organisatie gecommuniceerd wordt. Hoe verlopen de werkoverleggen? En de HR-gesprekken? Voelen medewerkers (en samenwerkingspartners) zich vrij om hun ideeën te uiten, hun zorgen te ventileren en hun problemen aan te kaarten? Is er voldoende aandacht voor verbeter- en knelpunten? Bereiken alle relevante signalen van de werkvloer ook de top? Hoe betrokken voelt iedereen zich? 
 
Vank laat je zien wat de stand van zaken is en of dit effectiever kan (met een kleine interventie of wellicht een organisatiebreed verbeterprogramma). Een scan van het gespreksklimaat bestaat uit:
 
 • een persoonlijke intake
 • een analyse van relevante documentatie (visiedocumenten, medewerkerstevredenheidsonderzoek) en communicatiemiddelen 
 • diepte-interviews met relevante stakeholders (een-op-een, in een focusgroep of beide) 
 • een vragenlijst voor stakeholders
 • een beknopte rapportage met persoonlijke toelichting
 • concreet voorstel voor het realiseren van de verbeterpunten
 
Afhankelijk van de snelheid in jouw organisatie ken je binnen zes weken de stand van het gespreksklimaat, inclusief eventuele verbeterpunten. 
 
Wil jij een snelle indicatie van de kosten voor een scan? Mail je vraag en je ontvangt direct een richtbedrag. 

Vergaderscan

Vergaderingen kunnen een krachtig instrument zijn om samen doelen te realiseren. Helaas heeft een groot deel van werkend Nederland heel andere associaties bij vergaderen. Wordt er in jouw organisatie te veel of te lang vergaderd met te weinig rendement? (Tip: met de gratis ‘Vergaderkostenapp’ schat je snel jullie overlegkosten per uur in). Heb je soms het idee dat je niet mét maar tégen je collega’s aan het vergaderen bent? Vank voert graag een vergaderscan voor jullie uit.

Na een korte survey en een observatie en analyse van een aantal overleggen ontvang je een overzichtelijke rapportage waarmee je direct aan de slag kunt. Je leert hoe je vastgelopen gesprekspatronen kunt doorbreken en meer energie en resultaat uit je overleggen kunt halen. 

De aanpak in het kort:

 • Alle gesprekspartners vullen een korte vragenlijst in. Ieder geeft daarin aan op welke punten de vergadering beter kan. Zo ontstaat een helder beeld van wat goed en minder goed gaat. 
 • Vank schuift aan voor een observatie van minimaal twee reguliere vergaderingen, met een focus op de verbeterpunten die jullie zelf hebben aangedragen. Natuurlijk laat Vank je weten wat verder nog is opgevallen. Bijvoorbeeld: Hoe concreet zijn de afspraken die jullie maken? Hoe succesvol is de manier waarop jullie besluiten nemen? Valt daar nog iets aan te verbeteren? Daarbij komen ook communicatiestijlen, de rol van de voorzitter, de voorbereiding en de opvolging aan bod.
 • Na afloop krijg je een handzaam verslag met een top 5 van verbeterpunten plus een persoonlijke terugkoppeling. Uiteraard helpt Vank je daarna graag om de verbeteringen te realiseren.

Overweeg je (na de vergaderscan) een herontwerp van je overlegstructuur? Een structuur waarin afzonderlijke overleggen verband met elkaar houden en waarbij de output van het ene overleg input vormt voor een volgend overleg (met andere deelnemers)? Je kunt het met een gerust hart aan Vank overlaten. 

Vank ontwerpt een nieuwe overlegstructuur en reikt je een slimme aanpak aan om je ervan te verzekeren dat de besluiten die je neemt, daadwerkelijk bij je medewerkers aankomen. Ook wie zelf niet bij het overleg aanwezig was, weet voortaan precies wat er van hem of haar verwacht wordt. Uiteraard krijg je ook tekst en uitleg over het optimaal afstemmen van de overige interne communicatie op de nieuwe overlegstructuur. 

Wil jij een snelle indicatie van de kosten voor een scan? Mail je vraag en je ontvangt direct een richtbedrag. Als je aangeeft wanneer je de scan zou willen laten uitvoeren, krijg je ook meteen een voorstel voor een intake.

Verbeteren van de feedbackloop

Wist je dat 85 procent van de medewerkers er weleens voor kiest om iets dat voor het werk van belang is, toch niet naar hun manager te benoemen? Risico’s blijven zo ongezien en kansen onbenut. Om constructief te kunnen samenwerken en vooruitgang te boeken, moet je weten wat er speelt en leeft. Een open gespreksklimaat is daarvoor cruciaal. Zeggen dat je deur altijd openstaat, is niet voldoende. 

Het is belangrijk dat je je als leidinggevende zichtbaar ontvankelijk opstelt; dat je actief op zoek gaat naar input en feedback en medewerkers stimuleert datzelfde te doen. Jouw houding en voorbeeldgedrag plus de mogelijkheden en middelen die je aanbiedt om signalen te geven, beïnvloeden of jouw medewerkers zich uitspreken of toch hun mening voor zich houden. 

Vank ontrafelt graag de feedbackloop in jouw organisatie aan de hand van de volgende stappen:

 • persoonlijk intakegesprek
 • analyse van relevante documentatie (visiedocumenten, medewerkerstevredenheidsonderzoek) en communicatiemiddelen
 • interviews met een dwarsdoorsnede van de organisatie (een-op-een, in een focusgroep of beide) 
 • bijwonen van diverse overleggen
 • beknopte rapportage met persoonlijke toelichting en uitleg van verbeterpunten
 • concreet voorstel voor het realiseren van de verbeterpunten

Wil jij een snelle indicatie van de kosten? Mail je vraag en je ontvangt direct een richtbedrag. 

Tool om online feedback op te halen

Voor het laagdrempelig ophalen van feedback is slimme software beschikbaar die vraagt naar complimenten en verbeterpunten. Handige functies, zoals het automatisch uitnodigen en herinneren van medewerkers, helpen om het uitwisselen van feedback te vereenvoudigen. Het haalt de spanning af van het geven van complimenten en het vragen naar verbeterpunten. 

Vank ondersteunt met het formuleren van je doelen en het opstellen van een passende vragenlijst. De software zelf wordt geleverd door een externe partij. De kosten voor de software zijn afhankelijk van het aantal gebruikers.

Wil jij een snelle indicatie van de kosten voor de begeleiding door Vank? Mail je vraag en je ontvangt direct een richtbedrag. 

Communicatiestijltest

Weet jij hoe jouw houding en gedrag op anderen overkomt? Ken jij het effect van jouw manier van communiceren op het denken en doen van anderen? Heb je enig idee wat er gebeurt als je je persoonlijke stijl aanpast?

Vank is licentiehouder van de InterPersonal Checklist. Deze test brengt in kaart hoe jij met anderen interacteert, bijvoorbeeld in een team. De online checklist bestaat uit 160 vragen. Vervolgens gaan we in een sessie van twee uur dieper in op de uitkomsten. Je gaat naar huis met een gefundeerd advies om jouw communicatievaardigheden individueel en op maat verder te ontwikkelen.

Wil je met meerdere personen tegelijk een stijltest doen? Dat scheelt flink in de kosten.
Bel of mail voor meer informatie.

Leiderschapssupport

Wil jij betere resultaten boeken met je team? Vind je dat je medewerkers best wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen of initiatief mogen tonen? Bereik je met de feedback die je geeft niet het effect waarop je gehoopt had? Ben je – tegen je zin – steeds meer aan het micromanagen? Troost je met de gedachte dat je niet de enige bent en laat Vank eens meedenken over effectievere communicatiestrategieën. 

Vank komt graag bij je langs, maar schroom niet om de telefoon te pakken als je eens tegen een lastig gesprek aanhikt. Een uurtje bellen – samen een paar lastige vragen doornemen, anticiperen op moeilijke scenario’s – kan je al flink vooruit helpen. Een los consult behoort tot de mogelijkheden, maar bekijk ook eens of een strippenkaart misschien wat voor je is. 

Samenhang in HR-gesprekken

Selectiegesprekken, ontwikkelgesprekken, beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken, blijf- en exitgesprekken: stuk voor stuk belangrijke communicatiemomenten om beweging in de gewenste richting in gang te zetten. In HR-gesprekken leer je veel over je medewerkers én over het klimaat in je organisatie. Ze weerspiegelen de actuele stand van zaken op de werkvloer en die van je doelstellingen op de langere termijn. 

Vank brengt in kaart welke HR-gesprekken jullie al voeren en hoe deze samenhangen met de organisatievisie, leiderschapsstijlen en andere communicatiemomenten. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 • een persoonlijke intake
 • gesprekken met HR-adviseur(s)
 • interviews met een dwarsdoorsnede van de organisatie (een-op-een, in een focusgroep of beide) 
 • analyse van de visie en strategie van de organisatie, het HR-beleid, de HR-cyclus en de ondersteuning die leidinggevenden en medewerkers krijgen aangereikt
 • advies voor een optimaal pakket van HR-gesprekken en gespreksinstrumenten
 • concreet voorstel voor het realiseren van de verbeterpunten

Stappenplan gespreksontwerp

Doeltreffende organisatiegesprekken beginnen met een heldere doelstelling of met een vraag die relevant is voor het toekomstige succes van de organisatie; met een doelstelling of vraag waarbij mensen zich betrokken voelen en waarvoor zij zich willen inzetten. Hoe je tot zo’n doeltreffend gesprek komt? Het gratis 9-stappenplan van Vank biedt hiervoor een uitstekende basis. Gebruik het als checklist en neem gerust contact op als je nog vragen hebt of ergens hulp bij kunt gebruiken.

Natuurlijk kan Vank ook een gespreksontwerp op maat maken. En als je dat prettig vindt, kun je ook de gespreksbegeleiding aan Vank overlaten.

Gesprekswegwijzer

Wil je op grote schaal groepen mensen in gesprek brengen? Op een tijd en plaats die hen het beste past? Zonder (externe) gespreksleider, maar mét een steuntje in de rug, zodat de juiste onderwerpen op een doelgerichte manier aan bod komen?

Vank ontwikkelt samen met jou en andere betrokkenen een instrument om met elkaar in gesprek te gaan, met stap-voor-stap instructies en invulvelden om uitkomsten direct vast te leggen.

Gesprekspartners gaan aan de hand van een online of gedrukte 'wegwijzer' het gesprek met elkaar aan over een vooraf vastgesteld thema. Doordat de wegwijzer fungeert als stappenplan, heeft het gesprek een duidelijk begin, midden en einde. Het zorgt er bovendien voor dat de deelnemers focus houden. En omdat er geen externe begeleider bij het gesprek betrokken is, zijn de gesprekspartners automatisch verantwoordelijk voor het thema dat zij bespreken en de opvolging daarvan.

Voor het ontwerp van een optimale gesprekswegwijzer werkt Vank graag samen met grafisch ontwerpers en/of app-ontwikkelaars.

Wil je meer informatie? Of een voorbeeld van hoe Vank op deze manier al duizenden mensen met elkaar in gesprek bracht? Bel of mail!

Los consult of strippenkaart voor advies

Wil je zelf aan de slag en kun je nog een klein steuntje in de rug gebruiken? Je bent niet de eerste adviseur die zich, al dan niet op de achtergrond, door Vank laat adviseren over zijn of haar plannen. Met een strippenkaart ben je verzekerd van tien adviesuren, waarna je zelf weer prima vooruit kunt.